top of page
Anna Odulinska - Koelhuis DDW 231105-04.jpg

Algemene Voorwaarden CC Collective

Februari 2024​

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91653932.

Definities

 • “Algemene Voorwaarden” betekent het bepaalde in dit document.

 • “Claim” betekent een (rechts)vordering van welke aard ook (wegens een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins).

 • “Derden” betekent andere partijen die bij het project betrokken zijn, waar overeenkomst onderdeel van is.

 • “Documentatie” betekent alle bij de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst verstrekte gegevens waaronder doch niet uitsluitend brochures, flyers, handboeken, specificaties, plannen, beschrijvingen, toelichtingen, tabellen, schema’s, databases en berekeningen.

 • “Evenement” betekent een gebeurtenis, waaronder maar niet uitsluitend wordt begrepen een (muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, beurs, congres, business-event, tentoonstelling en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd door de Opdrachtgever en waarvoor CC Collective Producten levert en/of Werkzaamheden verricht.

 • “CC Collective” betekent CC Collective B.V., statutair gevestigd te (5613LG) Eindhoven aan de Hugo van der Goeslaan 4, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 91653932, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. Vlaming, verder aangeduid als “Opdrachtgever”.

 • “IE-rechten” betekent alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom en/of vergelijkbare rechten van CC Collective, waaronder doch niet uitsluitend octrooi-, model-, merken-, databank-, naburige-, domeinnaam-, handelsnaam- en auteursrechten op ideeën, producten, hulpmiddelen, modellen, monsters, tekeningen, huisstijlen, ontwerpen, ontwerpschetsen, afbeeldingen, (web-based) technologieën, software, algoritmes, materiaal, informatie, berekeningswijzen en overige werken, met inbegrip van eventuele modificaties of verbeteringen.

 • “Geleverde” betekent het door CC Collective op grond van de Overeenkomst geleverde, waaronder begrepen (een deel van) een Product en/of (een deel van) Werkzaamheden die CC Collective op grond van de Overeenkomst aan Opdrachtgever heeft geleverd respectievelijk voor Opdrachtgever heeft verricht. 

 • “Hulppersoon” betekent een derde (niet zijnde CC Collective), aan wie CC Collective een of meer Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed.

 • “Opdracht” betekent de Producten en Werkzaamheden zoals omschreven Opdrachtbevestiging.

 • “Opdrachtbevestiging” betekent de schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en CC Collective, waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard, en eventuele andere bijlagen daarbij.

 • “Opdrachtgever” betekent de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die CC Collective verzoekt een offerte uit te brengen en/of met CC Collective als opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

 • “Overeenkomst” betekent de overeenkomst tussen CC Collective en de Opdrachtgever.

 • “Partij” betekent CC Collective of Opdrachtgever afzonderlijk.

 • “Partijen” betekent CC Collective en Opdrachtgever gezamenlijk.

 • “Persoonsgegevens” betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • “Product” betekent alle werken die Factor voor Opdrachtgever heeft vervaardigd ter uitvoering van de Overeenkomst en aan Opdrachtgever heeft geleverd, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, advertenties, logo’s, huisstijlen, flyers, brochures, (ontwerp)schetsen, ontwerpen, evenementmateriaal, websites, software, banners, films, en andere materialen of (elektronische) bestanden.

 • “Schade” betekent schade en kosten die voortvloeien uit toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

 • “Vertrouwelijke Informatie” betekent alle informatie, bedrijfsgeheimen of overige eigendomsrechtelijk beschermde informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt dan wel naar haar aard vertrouwelijk is, waaronder de Documentatie en het Geleverde.

 • “Werkzaamheden” betekent de werkzaamheden die CC Collective voor Opdrachtgever verricht ter uitvoering van de Overeenkomst, waaronder wervingsadvies, campagnevoorstellen, het doen van onderzoek en ontwikkeling, het doen van haalbaarheidsstudies, advisering, ontwerpen, het vervaardigen of aanpassen van software, systemen of besturingssystemen, montage, demontage, installatie, de-installatie, inbouw, opbouw, afbouw, presentatie, coördinatie, organisatie, testen, inspectie, inventarisatie, scholing en begeleiding.

1.Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CC Collective en een Opdrachtgever waarop CC Collective deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een door Partijen overeengekomen afwijking van of aanvulling op de Algemene Voorwaarden heeft slechts betrekking op de specifieke Overeenkomst waarvoor deze is afgesproken en niet voor niet enige andere Overeenkomst.

1.2. Hulppersonen kunnen zich op gelijke wijze jegens de Opdrachtgever op de Algemene Voorwaarden beroep als CC Collective zelf. 

1.3. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepaling van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. CC Collective en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1.6. Artikelbenamingen zijn uitsluitend bedoeld om de leesbaarheid van de Algemene Voorwaarden te bevorderen. Aan de artikelbenamingen kunnen geen rechten worden ontleend.

1.7. CC Collective heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn dan ook op reeds gesloten Overeenkomsten van toepassing, behoudens voor zover zulks in strijd met de redelijkheid en billijkheid blijkt te zijn. CC Collective zal de Opdrachtgever tijdig van de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden in kennis stellen. Indien de Opdrachtgever van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dient de Opdrachtgever CC Collective hiervan binnen 10 werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht met de wijzigingen akkoord te gaan.

1.8. Bepalingen van de Opdracht waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na afloop of beëindiging van de Opdracht van kracht blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.

1.9. Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als de Engelse Taal opgesteld. De Algemene Voorwaarden in de Nederlandse taal zijn leidend.

2. Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1. Alle door CC Collective gedane offertes, zowel mondeling als schriftelijk, zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk in een offerte aan de Opdrachtgever kenbaar is gemaakt en kunnen, zolang er geen Overeenkomst tot stand is gekomen, door CC Collective te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat CC Collective enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

2.2. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk in een offerte aan de Opdrachtgever kenbaar is gemaakt, vervallen alle door CC Collective gedane offertes indien deze niet uiterlijk binnen 10 werkdagen na verzending door Opdrachtgever zijn aanvaard door schriftelijke mededeling aan CC Collective.

2.3. Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat (i) Opdrachtgever en CC Collective een Overeenkomst hebben ondertekend, (ii) Opdrachtgever een offerte van CC Collective heeft aanvaard door schriftelijke mededeling aan CC Collective, of (iii) indien CC Collective reeds met de uitvoering van de opdracht is gestart, voortvloeiend uit afspraken of uitlatingen van of namens de Opdrachtgever waarop CC Collective in redelijkheid kon en mocht vertrouwen in welk geval de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 

2.4. Opdrachtgever erkent dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kunnen laten komen. De elektronische bestanden die door deze communicatie tot stand komen gelden als geldig bewijs.

2.5. Indien een offerte door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft CC Collective het recht het aanbod binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen; in dat geval is er geen Overeenkomst tot stand gekomen zonder dat CC Collective enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

2.6. Een prijs opgenomen in offerte die betrekking heeft op een deel van de opdracht verplicht CC Collective niet tot het leveren van Producten of verrichten van Werkzaamheden die buiten de offerte vallen tegen dezelfde prijs als opgenomen in de offerte.

2.7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.8. Opdrachtgever is verplicht om alle door CC Collective gevraagde en overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn, tijdig, volledig en correct aan CC Collective te verschaffen, op grond waarvan CC Collective een aanbieding aan Opdrachtgever zal doen en daaraan uitvoering zal geven.

2.9. Indien na totstandkoming van een Overeenkomst blijkt dat Opdrachtgever de in Artikel 2.8 bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet tijdig, volledig of correct heeft verschaft, verkeert Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door CC Collective is vereist. CC Collective is in dat geval gerechtigd om (i) de Overeenkomst uit te voeren, waarbij meerkosten als gevolg van het verzuim van Opdrachtgever voor rekening en risico van de Opdrachtgever komen, of (ii) de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen of op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding volledig aan CC Collective te voldoen.

2.10. Indien de Opdrachtgever daarvan vooraf in kennis is gesteld en een offerte niet leidt tot de totstandkoming van een Overeenkomst, is Opdrachtgever gehouden de ter zake van de offerte en/of verrichte werkzaamheden door CC Collective in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden.

2.11. CC Collective is niet gebonden aan kennelijke vergissing, verschrijvingen of andere kennelijke fouten in offertes, aanbieding of prijsopgaven.

2.12. Afspraken tussen CC Collective en de contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever binden Opdrachtgever. Indien bij de uitvoering van de Werkzaamheden geen contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever ter plaatse aanwezig is, overleg niet mogelijk is en er onmiddellijk maatregelen of voorzieningen moeten worden getroffen, dan is CC Collective bevoegd om de aard en omvang van de Werkzaamheden of Producten te wijzigingen, onder gehoudenheid van de Opdrachtgever de aan deze wijzigingen verbonden kosten aan CC Collective te vergoeden.

3. Uitvoering van de Overeenkomst

3.1. CC Collective spant zich ervoor in om de Opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende Opdrachtnemer kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal CC Collective de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft CC Collective het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Uitbesteding geeft de Opdrachtgever in geen geval recht op vordering van enige schadevergoeding of het recht de Overeenkomst te ontbinden.

3.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en of materialen, waarvan CC Collective aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan CC Collective worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CC Collective zijn verstrekt, heeft CC Collective het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4. Een door CC Collective opgegeven termijn voor het uitvoeren van de Opdracht is indicatief en geen fatale termijnen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd is CC Collective bevoegd de uitvoering van die Werkzaamheden of levering van die Producten die tot een volgende fase behoren op te schorten tot dat de Opdrachtgever van CC Collective het Geleverde van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of het honorarium voor het Geleverde heeft betaald.

3.6. Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de Opdracht van CC Collective: 

a) het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;

b) het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. 

c) het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

3.7. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen Partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

3.8. Afwijkingen in het Geleverde ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, opschorting, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.

4.Wijziging van de Overeenkomst

4.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.

4.2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CC Collective zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en andersom.

4.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal CC Collective de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.4. Indien een wijziging van de Overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, zal deze termijn worden verlengd met een redelijke termijn, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Een dergelijke overschrijding en de daaraan verbonden kosten en schade komen uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4.5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal CC Collective daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een wijziging van dit honorarium tot gevolg heeft.

4.6. In afwijking van artikel 4.3 zal CC Collective geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan CC Collective kunnen worden toegerekend.

5. Verplichtingen Opdrachtgever

5.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder gebruik van de (intellectuele) eigendom(srechten) van derden, waaronder voor het voldoen van afdrachten en vergoedingen in dat verband.

5.2. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden, het afsluiten van de nodige verzekeringen en eventueel het verkrijgen en behouden van (de juiste) vergunningen, licenties, certificaten en andere benodigde bewijzen van instemming of vereisten. Opdrachtgever vrijwaart CC Collective van alle van overheidswege en/of door derden opgelegde boeten in verband met, en schade die het gevolg is van het niet naar behoren naleven van enig wettelijk voorschrift, enige verguningsvoorwaarde, het ontbreken van toestemming of licentie en/of enig vereiste van overheidswege en/of overige norm of richtlijn. De Opdrachtgever zal CC Collective steeds onverwijld en volledige inzage verschaffen in iedere met de overheid c.q. enige instantie gemaakte afspraak in verband met de Opdracht.

5.3. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of op haar initiatief betrokken derden, waaronder voor de deelnemers van Evenementen.

5.4. CC Collective staat niet in voor de juistheid en/of bruikbaarheid van haar informatie, adviezen en aanwijzingen. Gebruik van de informatie, adviezen of aanwijzingen geschiedt dan ook volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5.5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste kwaliteit content. CC Collective aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van druk- en zetfouten.

5.6. Opdrachtgever is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor onder meer het navolgende:

a) het aanwijzen van een of meer personen, bij voorkeur op senior management niveau, die over de juiste vaardigheden, kennis en/of ervaring beschikken om toezicht te houden op (de uitvoering van) Werkzaamheden en (de levering van) de Producten;

b) het tijdig en volledig beoordelen van de toereikendheid van het Geleverde;

c) het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor het Geleverde;

d) het invoeren en in stand houden van een stelsel van interne controle, waaronder mede begrepen het bewaken van lopende activiteiten, alsmede

e) het naleven van toepasselijke nationale en buitenlandse wet- en regelgeving op de (activiteiten van) Opdrachtgever.

5.7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van alle toepasselijke nationale en buitenlandse wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens. Deze verplichting geldt ook in het kader van het aan CC Collective verstrekken en ter beschikking stellen van (Persoons)gegevens met betrekking tot zijn personeel, zijn afnemers of derden, ongeacht of deze (Persoons)gegevens van derden afkomstig zijn of door derden in opdracht van Opdrachtgever aan CC Collective worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.

5.8. Tenzij in de Opdrachtbevestiging andere afspraken zijn gemaakt, gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat het Geleverde geacht worden door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd (en de Diensten of het desbetreffende gedeelte geacht worden/wordt te zijn afgerond) zodra 30 dagen zijn verstreken na oplevering in definitieve vorm, dan wel zodra Opdrachtgever daarvan voor het eerst bedrijfsmatig gebruikmaakt, indien dit eerder plaatsvindt.

5.9. Indien door CC Collective of door CC Collective ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht Werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de veiligheid van de plek waar de Werkzaamheden wordt uitgevoerd en de door die medewerker(s) in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Ter beschikking stellen eten, drinken, vervoer en verblijf

6.1. Opdrachtgever zal in het kader van de Opdracht steeds alle personen aanwezig van CC Collective of door deze ingeschakelde derden gratis voorzien van eten en drinken gedurende de productiedagen voor het Evenement. 

6.2. Bij een Evenement in Nederland voorziet Opdrachtgever alle personen van CC Collective en door deze ingeschakelde derden tijdens de productiedagen minimaal van een verblijf in eendrie sterren hotel op ene eenpersoonskamer inclusief ontbijt op maximaal 15 kilometer van de locatie van het Evenement.

6.3. Bij een Evenement buiten Nederland maar binnen de EU voorziet Opdrachtgever alle personen van CC Collective en door deze ingeschakelde derden tijdens de productiedagen minimaal van een verblijf in een vier sterren hotel op een eenpersoonskamer inclusief ontbijt op maximaal 10 kilometer van de locatie van het Evenement. Opdrachtgever draagt zorg voor vliegtickets voor al deze personen van minimaal economy comfort class. Tevens verzorgt Opdrachtgever aan deze personen transfers van luchthaven naar hotel en terug alsmede van hotel naar de locatie van het Evenement en terug. Opdrachtgever zorg tevens voor vergoeding van eten en drinken(sejour)tijdens het verblijf voor de uitvoering van de Opdracht.

6.4. Bij een Evenement buiten de EU voorziet Opdrachtgever alle personen van CC Collective en door deze ingeschakelde derden tijdens de productiedagen minimaal van een verblijf in een vier sterren hotel op een eenpersoonskamer inclusief ontbijt op maximaal 10 kilometer van de locatie van het Evenement. Opdrachtgever draagt zorg voor businessclass vliegtickets voor deze personen. Tevens verzorgt Opdrachtgever aan deze personen transfers van luchthaven naar hotel en terugen van hotel naar de locatie van het Evenement en terug. Opdrachtgever zorg tevens voor vergoeding van eten en drinken (sejour) tijdens het verblijf voor de uitvoering van de Opdracht.

6.5. Voor ieder Evenement waarvoor CC Collective wordt ingeschakeld verschaft Opdrachtgever - indien van toepassing - aan CC Collective minimaal vier VIP of backstage passen inclusief twee parkeerkaarten.

7. Inschakelen van derden

7.1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de Opdracht, door of namens de Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan CC Collective, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

7.2. Wanneer CC Collective op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan CC Collective namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.

7.3. Wanneer bij de uitvoering van de Opdracht CC Collective volgens uitdrukkelijke afspraak met Opdrachtgever voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden (door)geleverd of doorverkocht aan de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier ook jegens de Opdrachtgever. CC Collective stelt de Opdrachtgever in staat kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier.

7.4. Wanneer CC Collective, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de Opdrachtgever op verzoek van CC Collective de in artikel 3.7 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

7.5. De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met CC Collective derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de Opdracht zoals overeengekomen met CC Collective. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke derden worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

7.6. De Opdrachtgever zal met betrekking tot de Opdracht, niet aan een derde enige opdracht (doen) geven om werkzaamheden te (doen) verrichten welke gelijk of gelijksoortig zijn aan die van CC Collective, dan wel deze werkzaamheden te (doen) gedogen, te laten aanpassen, gebruiken of bewerken, behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van CC Collective.

7.7. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met CC Collective gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn/haar gehele onderneming of met voorafgaande schriftelijke toestemming van CC Collective.

7.8. CC Collective is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in Producten of Werkzaamheden van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door CC Collective zijn geïntroduceerd. De Opdrachtgever dient deze Partijen zelf aan te spreken. CC Collective kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

8. Honorarium en kosten

8.1. CC Collective heeft recht op een honorarium conform de Opdrachtbevestiging. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is deze vergoeding niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden van CC Collective. Het honorarium kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag of een andere tussen Partijen overeengekomen vergoeding. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 8.2, en 8.4 t/m 8.11 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 8.3 t/m 8.11 van dit artikel.

8.2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

8.3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van CC Collective, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

8.4. Eventuele Werkzaamheden of Producten die in aanvulling op of in afwijking van op verzoek van Opdrachtgever worden verricht of geleverd zullen op nacalculatie in rekening worden gebracht (meerwerk). Omstandigheden die tot nacalculatie kunnen leiden zijn: wijzigingen in de door de Opdrachtgever van CC Collective goedgekeurde specificaties, ontwerp, programma van eisen of wensen, het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden, omstandigheden waarin de Opdracht uitgevoerd dient te worden of verwachtingen van de Opdrachtgever van CC Collective die bij het sluiten van de Overeenkomst kenbaar gemaakt zijn; Tekortkomingen of gebreken aan producten van die geheel of gedeeltelijk buiten de invloedssfeer van CC Collective liggen; tekortschietende medewerking van de Opdrachtgever bij uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met het meerwerk en de daaraan verbonden kosten indien Opdrachtgever de uitvoering van de meer-werkzaamheden of levering van meer Producten heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet gewenst is.

8.5. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

8.6. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

8.7. Indien CC Collective met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is CC Collective niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

8.8. CC Collective is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien CC Collective kan aantonen dat na de aanbieding de kosten als gevolg van bijv. stijging van fiscale lasten of accijnzen, oorlog, stakingen, natuurrampen, loonstijging, krapte in de arbeidsmarkt, grondstofprijzen, valuta- en of koerswijzigingen, techniek en/of rechtenorganisaties aanmerkelijk zijn gestegen.

8.9. Bovendien mag CC Collective het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan CC Collective, dat in redelijkheid niet van CC Collective mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

8.10. CC Collective zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. CC Collective zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8.11. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen overheadkosten, reistijd, reis- en verblijfskosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d door CC Collective afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

9. Betaling en incassokosten

9.1. Betaling van het honorarium dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uit de Overeenkomst anders voortvloeit, op een door CC Collective aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij van rechtswege - en zonder nadere ingebrekestelling - in verzuim en verplicht aan CC Collectiver de wettelijke handelsrente aan CC Collective te vergoeden. 

9.3. Opdrachtgever heeft niet het recht om de betaling van de facturen op te schorten of het honorarium te verrekenen. 

9.4. Indien twee Opdrachtgevers met CC Collective een Overeenkomst zijn aangegaan, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

9.5. In geval van liquidatie, faillissement, saneringstraject, verlies van vrije beschikking over vermogen, verkoop, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van CC Collective op de Opdrachtgever onmiddellijk en ineens opeisbaar. 

9.6. CC Collective heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom. 

9.7. Indien Opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% van het totaal verschuldigde (met een minimum van € 1.500,-). Indien CC Collective hogere kosten ter incasso heeft gemaakt, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Gemaakte gerechtelijke- en executiekosten worden eveneens op Opdrachtgever verhaald. Over de verschuldigde incassokosten is wettelijke rente verschuldigd.

10. Duur en Opzegging

10.1. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Werkzaamheden ten behoeve van een Evenement of voor onbepaalde tijd.

10.2. Tenzij in de Opdrachtbevestiging anders is overeengekomen, is ieder van Partijen bevoegd om een Overeenkomt voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

10.3. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door ieder van Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. 

10.4. CC Collective is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang (tussentijds) op te zeggen, indien CC Collective constateert dat:

a. de overheid, een toezichthoudende instantie, een beroepsorganisatie of een bestuursorgaan nieuwe wet- of regelgeving, besluiten, beleid of aanwijzingen heeft ingevoerd of bestaande wet- of regelgeving, besluiten, beleid of aanwijzingen heeft gewijzigd als gevolg waarvan de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk onwettig of anderszins onrechtmatig zou zijn;

b. omstandigheden zodanig zijn gewijzigd (met inbegrip van maar niet beperkt tot veranderingen in de zeggenschap over de Opdrachtgever of over een of meer Groepsmaatschappijen van de Opdrachtgever) dat de uitvoering van de Opdracht door CC Collective geheel of gedeeltelijk in strijd met de wet of onrechtmatig zou zijn. 

10.5. Opzegging van de Overeenkomst heeft geen terugwerkende kracht. Ingeval van opzegging van de Opdracht is de Opdrachtgever aan CC Collective een vergoeding verschuldigd conform de Opdrachtbevestiging voor de tot en met de beëindigingsdatum verrichte Werkzaamheden, geleverde Producten alsmede de overige gemaakte kosten voor ingeschakelde derden en de winstderving berekend over de (resterende oorspronkelijke) duur van de Overeenkomst. Bedragen die door CC Collective in rekening zijn gebracht in verband met reeds vóór de beëindiging verrichte Werkzaamheden en geleverde Producten, zijn op het moment van beëindiging onmiddellijk opeisbaar.

10.6. Indien CC Collective de Overeenkomst (tussentijds) heeft opgezegd heeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van schade. 

10.7. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door CC Collective, zal CC Collective in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor CC Collective extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

10.8. Voorts is Opdrachtgever verplicht de kosten voortvloeiende uit eventueel door CC Collective voor de vervulling van de Opdracht reeds aangegane verbintenissen met derden te vergoeden, e.e.a. onverminderd de mogelijkheid voor CC Collective om de schade voortvloeiend uit de beëindiging op Opdrachtgever te verhalen.

10.9. CC Collective is tevens gerechtigd om het Evenement, in overleg met de Opdrachtgever, stop te zetten mochten er gebeurtenissen plaatsvinden waardoor zaken en/of personen in een bedreigende of onveilige situatie terecht (zullen) komen. Indien het Evenement in een dergelijk geval wordt stopgezet, heeft dit, onverminderd artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden, geen financiële consequenties voor CC Collective. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat dit geen gevolgen heeft voor het recht van CC Collective op het overeengekomen honorarium en dat CC Collective niet aansprakelijk is voor enige schade van de Opdrachtgever of derden.

11. Opschorting en ontbinding

11.1. CC Collective is bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden en/of levering van Producten op te schorten indien:

a) Opdrachtgever de betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b) Na het sluiten van de Overeenkomst CC Collective ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de betalingsverplichtingen niet zal nakomen. 

c) Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

Waarbij eventuele schade als gevolg van deze opschorting voor rekening en risico van Opdrachtgever is. 

In geval van opschorting zal CC Collective tevens gerechtigd zijn om aan Opdrachtgever  het gebruik of de toegang te ontzeggen tot en/of overgaan tot het buiten gebruikstellen van: locaties, software, installaties en andere voorzieningen.  

11.2. Voorts is CC Collective bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CC Collective op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien CC Collective de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

11.4. CC Collective behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

11.5. Partijen zullen elkaar in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke stellen. De schuldeiser zal de schuldenaar met inachtneming van een redelijke termijn in staat stellen om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen, Producten te vervangen of schade te beperken of op te heffen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Indien nakoming binnen de gestelde termijn uitblijft, 

11.6. Onverminderd het recht van CC Collective op aanvullende schadevergoeding, heeft CC Collective het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden in de volgende (niet limitatief opgesomde) gevallen, indien:

a. Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens CC Collective;

b. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

c. Surseance van betaling aan Opdrachtgever wordt verleend;

d. Opdrachtgever verplicht is aan de ontvanger der belastingen een mededeling te doen als bedoeld in artikel 36 Invorderingswet 1990;

e. executoriaal beslag wordt gelegd op goederen van Opdrachtgever dat niet - anders dan door uitwinning - binnen een maand is opgeheven;

f. Opdrachtgever op een andere manier de vrije beschikking of zijn gehele vermogen verliest;

g. Opdrachtgever zijn onderneming overdraagt aan een (rechts)persoon die n iet onderdeel uitmaakt van de groep in de zin van artikel 2:24b BW;

i. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt of wordt ontbonden.

12. Levering, levertijd, eigendomsvoorbehoud en risico

12.1. De in offertes, opdrachtbevestigingen en/of overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en derhalve niet fataal en binden CC Collective niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

12.2. De leveringstermijnen vangen pas aan op het moment van het sluiten van de Overeenkomst, of indien later, bij de ontvangst van alle noodzakelijke gegevens, inlichtingen en bescheiden als bedoeld in Artikel 2.8 van deze Algemene Voorwaarden.

12.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het Geleverde aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor dit krachtens de Overeenkomst is bestemd. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CC Collective wijzigingen aan te brengen in het Geleverde.

12.4. (Af)levering van Producten vindt plaats door afgifte in aan Opdrachtgever, afgifte op de locatie van het Evenement of afgifte in een door Opdrachtgever aan te wijzen opslagruimte. 

12.5. Het eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke (af)levering, pas over op Opdrachtgever nadat hij al hetgeen hij krachtens enige Overeenkomst aan CC Collective verschuldigd is of zal worden, volledig heeft betaald. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud gaat het risico van de producten op het moment van (af)levering over op Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is CC Collective gerechtigd om de (af)geleverde Producten terug te nemen. 

12.6. Zolang de eigendom niet naar de Opdrachtgever is overgegaan dient Opdrachtgever de Producten deugdelijke te verzekeren en zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van CC Collective te bewaren.

12.7. Het risico van de Producten gaat na (af)levering over op Opdrachtgever. Opdrachtgever is alsdan verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het gebruik van, en is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van de Producten.  

12.8. De Werkzaamheden worden geacht te zijn (op)geleverd en/of de Producten worden geacht te zijn geleverd a) op het moment dat Opdrachtgevers de Werkzaamheden en/of de Producten heeft goed gekeurd, (b) Opdrachtgever de Producten in gebruik heeft genomen en/of (c) CC Collective aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de Werkzaamheden zijn voltooid en Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn heeft kenbaar gemaakt of de Werkzaamheden al dan niet is goedgekeurd. 

12.9. CC Collective is niet aansprakelijk in geval van verlies diefstal en/of beschadiging van aan Opdrachtgever afgeleverde Producten, toebehorende gelden en andere goederen.

13. Intellectueel eigendom

13.1. Het is Opdrachtgever verboden om aan CC Collective in eigendom toebehorende zaken te ontdoen van handelsmerken of handelsnamen of andere mededelingen. 

13.2. Bij vervaardiging van een website zal CC Collective niet verplicht zijn om de broncode, en de ontwikkelingsdocumentatie aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

13.3. Wanneer derden beslag leggen ten laste van Opdrachtgever op de eigendommen van CC Collective dient Opdrachtgever dit prompt schriftelijk te melden aan CC Collective onder toezending van de beslagstukken.

13.4. Alle rechten van intellectuele eigendom op het Geleverde voortvloeiend uit de Overeenkomst komen toe aan CC Collective. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend CC Collective daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen. 

13.5. Partijen kunnen overeenkomen dat de IE-rechten geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht en betaling van de daarvoor overeengekomen vergoeding wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden. 

13.6. CC Collective heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het Geleverde – op de voor dat Geleverde gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van CC Collective het Geleverde zonder vermelding van de naam van CC Collective openbaar te maken of te verveelvoudigen.

13.7. Tenzij anders overeengekomen, blijft de in het kader van de Opdracht door CC Collective (originelen van het) Geleverde (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes, bronbestanden en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van CC Collective, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Partijen kunnen voor de overdracht van het Geleverde een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

13.8. Na het voltooien van de Opdracht hebben de Opdrachtgever en CC Collective jegens elkaar geen bewaarplicht met betrekking tot het Geleverde, tenzij anders overeengekomen.

13.9. Het staat CC Collective vrij om verkregen of toegenomen kennis, knowhow ervaring, competenties en vaardigheden, ideeën, algemeen evenementmateriaal te gebruiken of te kopiëren, verder uit te werken of aan te wenden voor andere opdrachten of andere doeleinden dan het Geleverde.

14. Licentie

14.1. Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen die volgen uit de Overeenkomst met CC Collective, verkrijgt hij/zij het recht tot gebruik (licentie) van het Geleverde overeenkomstig de bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik waarvoor de Overeenkomst (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief en niet overdraagbaar, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

14.2. Wanneer op het Geleverde mede rechten van derden rusten, maken Partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van het Geleverde zal worden geregeld.

14.3. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming van CC Collective niet het recht om het Geleverde aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. CC Collective kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een aanvullende vergoeding.

14.4. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van (concept van) het Geleverde, heeft CC Collective recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

14.5. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Ontwerper niet (langer) toegestaan het Geleverde te gebruiken dan wel verder uit te (laten) werken en elk in het kader van de Opdracht aan de Opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik (licentie) komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

i. vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;

ii. indien de Overeenkomst is ontbonden;

iii. ingeval van faillissement van de Opdrachtgever.

14.6. Opdrachtgever zal CC Collective persfoto’s en/of videomateriaal gratis ter beschikking stellen waarop (de ontwerpen) het Geleverde van CC Collective zichtbaar zijn. CC Collective heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om het Geleverde, zonder kosten, te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen gebruik op het internet, websites en social media, wedstrijden en tentoonstellingen e.d.

15.Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1. CC Collective aanvaardt de wettelijke verplichtingen tot schadevergoedingen voor zover dat uit dit Artikel 15 blijkt.

15.2. Opdrachtgever kan op een gebrek in het Geleverde geen beroep meer doen indien hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken, schriftelijk bij CC Collective heeft geklaagd. 

15.3. De totale aansprakelijkheid van CC Collective wegens toerekenbare tekortkoming van CC Collective in de nakoming van een Overeenkomst is beperkt het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij in een voorkomend geval uitkeert.

15.4. Indien de verzekeringsmaatschappij niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van CC Collective beperkt tot directe schade en wel tot een bedrag van de factuurwaarde van het Geleverde dat aanleiding tot de schade gaf. Indien de Overeenkomst langer dan zes maanden duurt is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde in de voorafgaande zes maanden. 

15.5. Onder “directe schade” als bedoeld in Artikel 15.3 wordt uitsluitend verstaan: 

(i) de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om het Geleverde van CC Collective aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden. 

(ii) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

(iii) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

15.6. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.

15.7. CC Collective en Hulppersonen zijn nimmer aansprakelijk voor beperkingen in het gebruik en verlies van gegevens, welk verlies door de Opdrachtgever voorkomen had kunnen worden door het op een adequate manier maken van een juiste back-up en opslagmethoden in overeenstemming met de gebruikelijke marktpraktijken, commerciële overeenkomsten, goodwill, omzet of winst (ongeacht of zulks als directe of indirecte schade dan wel gevolgschade moet worden aangemerkt) en evenmin voor andere indirecte of gevolgschade in verband met de Producten of Werkzaamheden.

15.8. Aansprakelijkheid van CC Collective voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot gevolgschade, immateriële schade, reputatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

15.9. In geen geval aanvaardt CC Collective aansprakelijk voor geleden schade door toedoen, handelen, of nalaten van derden, zoals toeleveranciers en bezoekers van evenementen.

15.10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade toegebracht door Opdrachtgever of derden aan door CC Collective aan Opdrachtgever in bruikleen gegeven en/of verhuurde zaken.

15.11. Indien de Opdrachtgever aan CC Collective informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, vrijwaart de Opdrachtgever CC Collective voor schade veroorzaakt door deze bestanden, bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot virussen en defecten.

15.12. CC Collective is niet aansprakelijk voor de uitvoering van adviezen of instructies door of namens de Opdrachtgever.

15.13. CC Collective is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of verband houdt met door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden gegeven onjuiste instructies, onjuist voorgeschreven materiaalsoort, onjuiste informatie en/of andere fouten. Onder informatie wordt onder meer verstaan: technische informatie, ontwerpen, specificaties, maatvoering, materialen, modellen, vormen en kleuren.   

15.14. CC Collective en Hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor Schade die het gevolg is van de verstrekking van valse, misleidende of onvolledige informatie of Documentatie door de Opdrachtgever of derden, het niet naleven van wet- of regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van Persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever valt, dan wel het achterhouden van informatie of documentatie of het geven van een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot informatie of documentatie door anderen dan CC Collective en Hulppersonen.

15.15. Opdrachtgever vrijwaart CC Collective voor aanspraken van derden met betrekking tot bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte intellectuele eigendomsrechten op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens.

15.16. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de Overeenkomst door voltooiing van de werkzaamheden, levering van de Producten, opzegging of ontbinding is geëindigd.

16. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

16.1. Indien CC Collective aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden (tenzij anders overeengekomen) in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. Als hulppersonen zaken ter beschikking hebben gesteld aan Opdrachtgever, geldt artikel 16.1 ook.

16.2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 16.1 genoemde verplichting, heeft CC Collective het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

17. Monsters en Modellen

17.1. Is aan de Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

18. Verzekering

18.1. CC Collective is op een aantal gebieden gedekt door doorlopende verzekeringen, waaronder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en zakelijke reisverzekering.

18.2. Opdrachtgever is verplicht een of meer deugdelijke verzekeringen af te sluiten ter dekking van de in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden genoemde schades en aanspraken, waaronder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met minimaal verzekerde som van € 2.500.000 en een zakelijke reisverzekering.

18.3. Op eerste verzoek van CC Collective zal Opdrachtgever een bewijs van verzekering alsmede een bewijs van betaling van de verzekeringspremies aan CC Collective verstrekken.

19. Overdracht

19.1. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever mag geen der Partijen de rechten of plichten voortvloeiend uit een Opdracht geheel of gedeeltelijk overdragen, met dien verstande dat CC Collective haar rechten of verplichtingen ingevolge de Opdracht wel mag overdragen aan haar rechtsopvolgers of een andere CC Collective Entiteit. Partijen zullen noch direct, noch indirect Claims uit hoofde van de Opdracht overdragen aan derden.

20. Wervingsverbod personeel

20.1. Het is Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan

verboden om direct of indirect medewerkers, arbeidskrachten of zzp-ers van CC Collective (of diens toeleveranciers) die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst te benaderen, in dienst zullen nemen, dan wel op basis van een overeenkomst van opdracht of anderszins werkzaamheden te laten verrichten en/of adviezen te laten verstrekken buiten CC Collective om. 

20.2 Ingeval van overtreding van deze bepaling verbeurt Opdrachtgever aan CC Collective een boete gelijk aan honderd procent (100%) van het jaarlijkse loon van de betreffende medewerker, arbeidskracht of zzp-ers in zijn/haar nieuwe functie. 

20.3 Indien Opdrachtgever een boete moet betalen doet dat geen afbreuk aan andere rechten van CC Collective, waaronder het recht op nakoming, schadevergoeding en ontbinding. Indien Opdrachtgever een boete moet betalen, dan heeft CC Collective alleen recht op schadevergoeding voor zover deze hoger is dan de boete.

21. Overmacht

21.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van CC Collective en de door haar ingehuurde derden onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van CC Collective jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk niet van CC Collective kan worden verlangd.

21.2. Onder overmacht in de zin van Artikel 21.1 van deze Algemene Voorwaarden wordt mede, zonder daarmee een beperking te stellen, begrepen;

Niet toerekenbare tekortkoming van CC Collective of van derden waarvan CC Collective bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, zoals hulppersonen en andere opdrachtnemers van CC Collective;

Onder andere (maar niet uitsluitend) verstaan werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, in/uit/doorvoerverbod, machinebreuk, transportproblemen, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingsproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, niet-nakoming van de verplichtingen door leveranciers (zoals energiebedrijven), natuurrampen, extreme weersomstandigheden, brand, pandemie, epidemie, terrorisme en oorlog en/of oorlogsdreiging, hacks, cyberaanvallen of andere technische storingen en omstandigheden die een gevolg hiervan zijn, zoals overheidsingrepen waaronder quarantainemaatregelen, die één van de Partijen redelijkerwijs verhinderen om na te komen en die tot vertraging leiden, alsmede vertragingen of tekortkomingen bij toeleveranciers en/of andere bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

21.3. In geval van overmacht is CC Collective niet aansprakelijk en zal zij zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CC Collective niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, dan is zowel CC Collective als Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op enige (schade)vergoeding van CC Collective.

21.4. In het geval van overmacht heeft de CC Collective recht op dat gedeelte van het honorarium voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden en geleverde Producten en op vergoeding van de kosten die de CC Collective reeds heeft gemaakt of die onafwendbaar zijn, bijvoorbeeld in verband met reeds gedane bestellingen en opdrachten aan derden die niet meer zonder schadeplicht te annuleren zijn.

22. Geheimhouding

22.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de Opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden CC Collective of de Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. 

22.2. Het staat CC Collective vrij om het Geleverde voor promotiedoeleinden op te nemen in haar portfolio en af te beelden op haar website of in ander promotiemateriaal.  

22.3. Ten aanzien van vertrouwelijke informatie verbinden partijen zich ter zake daarvan alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring of opslag.

22.4. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Partijen zullen hun werknemers, dan wel derden, die bij de uitvoering van de Opdracht worden betrokken, ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde geheimhoudingsplicht binden.

22.5 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die:

a) reeds publiekelijk toegankelijk is (waaronder mede begrepen informatie die aan een overheidsinstantie is verstrekt en openbaar toegankelijk is) anders dan als gevolg van een schending van onderhavige geheimhoudingsplicht door de ontvangende partij,

b) aan de ontvangende partij door een derde is verstrekt; 

c) zonder geheimhoudingsverplichting ter kennis is gekomen aan de ontvangende partij vóór de bekendmaking door de verstrekkende partij aan de ontvangende partij, of

d) door de ontvangende partij zelf is ontwikkeld onafhankelijk van de terbeschikkingstelling van die informatie door de verstrekkende partij.

22.6. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CC Collective gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en CC Collective zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is CC Collective niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

22.7. Bij overtreding van enige verplichting van Opdrachtgever ingevolgde het bepaalde in de artikel 22 is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een bedrag van €5.000 (vijfduizend euro) aan CC Collective verschuldigd, te vermeerderen met €1.000 (duizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt, dit onverminderd enig ander aan CC Collective toekomend recht zoals het recht op schadevergoeding.

23. Privacy/ verwerkersovereenkomst

23.1. Wanneer CC Collective in het kader van de te verrichten Werkzaamheden persoonsgegevens van (klanten van) de Opdrachtgever moet verwerken, dan wordt de CC Collective als “verwerker” en de Opdrachtgever als “verantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangemerkt en wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

24. Klachten en garanties

24.1. Opdrachtgever is verplicht om ieder gebrek met betrekking tot het Geleverde onverwijld doch uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken schriftelijk aan CC Collective kenbaar te maken. Indien Opdrachtgever daarmee in verzuim blijft, wordt CC Collective geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan en kan Opdrachtgever op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen. De klacht of ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CC Collective in staat is adequaat te reageren. 

24.2. Indien Opdrachtgever tijdig een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft ook in dat geval gehouden tot afname van de Producten c.q. Diensten en betaling.

24.3. In geval van een terecht uitgebrachte klacht, heeft CC Collective de keuze tussen het Geleverde kosteloos te herstellen of te vervangen. Opdrachtgever zal CC Collective daartoe in de gelegenheid stellen. Indien herstel of vervanging niet mogelijk of wenselijk is, zal de Overeenkomst op verzoek van de meest gerede partij worden ontbonden. 

24.4. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen staat CC Collective gedurende een periode van zes maanden na (af)levering van de producten en/of (op)levering van de Werkzaamheden in voor de door haar geleverde prestatie. 

24.5. Indien CC Collective Producten bij derden heeft ingekocht en/of werkzaamheden aan derden heeft uitbesteed dan wordt de garantie zoals omschreven in artikel 24.4 beperkt tot de door deze derden aan CC Collective verstrekte garantie voor zover deze minder zes maanden bedraagt. 

24.6. Indien CC Collective een Product ten behoeve van Opdrachtgever bij een leverancier of fabrikant heeft ingekocht en dit Product gebreken vertoont, zal Opdrachtgever zich eerst tot de leverancier of fabrikant wenden met het beroep op de garantievoorwaarden van de leverancier of fabrikant. CC Collective zal ten behoeve van dit beroep de inkooporder en inkoopfactuur aan Opdrachtgever verstrekken.

25. Vervaltermijn / verjaring

25.1. Enige rechtsvordering op CC Collective of andere bevoegdheid van de Opdrachtgever vervalt één (1) jaar na de beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft, voorbehouden die feiten waarop de rechtsvordering is gebaseerd die niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat geval vervalt de betreffende rechtsvordering een jaar na het moment waarop het bedoelde feit geconstateerd kon of geconstateerd had moeten worden.

26. Toepasselijk recht, forumkeuze en geschillen

26.1. De rechter in de vestigingsplaats van CC Collective is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft CC Collective het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

26.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

26.3. Op elke overeenkomst tussen CC Collective en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page